Rezilta #3

Chita lakay ou, pa plede mache san w pa gen ijans. Evite kontak avek lòt moun toutotan ou kapab paske yo ka gen Covid-19 la san yo pa montre sentom yo. Swiv tout konsèy ijènn yo epi fè espò lakay ou. Retounen pase ti tès sa ankò siw santi w pa byen.

Ouvè diskisyon an!
Ou bezwen èd?
Bonjou, kòman nou ka ede w?