Kisa kowonaviris la ye?

Nouvo kowonaviris la se yon viris ki koze enfeksyon respiratwa. Covid-19 se yo maladi ke viris sa bay. Nan pifò ka yo, sentom li yo samble ak sentom yon ti grip byen senp. Men gen ka maladi a ka devlope konplikasyon grav sitou pou granmoun aje yo, moun ki te gentan genyen maladi dirab yo tankou tansyon, dyabèt, opresyon, tibèkiloz, maladi nan kè, nan ren, nan fwa, nan lestomak.

Men kèk nan sentom maladi Covid-19 la:

Ou pèdi gou bouch ou, ou paka pran sant (odè)

• Gen anpil nan malad yo ki gen dyare pandan plizyè jou, oubyen yo konstate poupou yo mou.

Gwo lafyèv frison, kò fè mal

• Gen lòt malad se bouton ki dondon sou yo, menm jan ak lè moun gen aleji

Grip, tous, rim

• Kay timoun yo li pa vini sou fom tous, difikilte pou respire, po l ap gen ti tach wouj, li pa vle pran tete, lap endispoze

Difikilte pou w respire, ou santi wap toufe

• Men gen moun menm apre 14 jou yo pa devlope okenn sentom, men yo kontinye ap enfekte lòt moun san yo pa konnen.

Chak jès ou fè konte!

• Ret lakay ou, pa sòti san ijans!

• Si w gen ijans pou sòti, bay tout moun 3 pa distans epi mete kachnen (mas)

• Touse / estènen nan koud bra w

• Pa bay lamen, pa bay akolad, pa fè bizou

• Lave men w detanzantan, netwaye kay ou

Elna 4

Dènye atik yo

Page 1 of 4 1 2 4
Ouvè diskisyon an!
Ou bezwen èd?
Bonjou, kòman nou ka ede w?